93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@

Façana aïllada tèrmicament per l’exterior mitjançant la instal·lació de sistema SATE-ETICS. Aïllament de poliestirè expandit (EPS) de 6cm de gruix. El gruix del gra de l’arrebossat per al revestiment és de 1,5 mm.