93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@
6 RAONS PER TRIAR UNA FAÇANA VENTILADA

6 RAONS PER TRIAR UNA FAÇANA VENTILADA

6 RAONS PER A TRIAR UNA FAÇANA VENTILADA


Si encara té dubtes per a escollir una façana ventilada, a continuació li donem una sèrie de motius per a decidir-se per ella.


 • Un disseny diferenciador d’alta qualitat
  Existeixen infinitat de revestiments per a façana ventilada, per tant qualsevol client trobarà l’acabat i la tonalitat que més s’ajusti a les seves preferències, tant si es vol triar un model sobri i conservador com si es vol ser més rupturista.

 

 • Per tota la vida
  Una façana ventilada és un element constructiu amb una durabilitat que no permet comparació amb les façanes convencionals. Les seves característiques i el seu color no es veuen afectats pel pas de l’anys. A més el seu manteniment és pràcticament nul.

 

 • Augmenta el valor del seu immoble
  El sistema de façana ventilada és un sistema reconegut tant pels amants de l’arquitectura que aprecien la qualitat, com pels apassionats del disseny en tots els seus àmbits. Per això, instal·lar una façana ventilada, que és el primer que veuen els que visiten el seu immoble, augmenta significativament el valor d’aquest.

 

 • Sostenibilitat

  Gràcies a les seves virtuts aïllants, és fàcil aconseguir estalvis en calefacció i aire condicionat d’entre el 25-40% respecte els consums amb façanes convencionals.
  Lògicament aquests consums reduïts ajuden a cuidar el medi ambient i a ser respectuós amb el planeta.

 

 

 • Oblidi’s de les molestes humitats
  Com es tracta d’un sistema de dos murs separats que generen una cambra d’aire intermitja, el vapor d’aigua generat l’interior s’evacuarà ràpidament per aquesta cambra evitant humitats per condensació.
  D’altra banda, l’aplacat extern fa impossible que es produeixin filtracions d’aigua a l’interior de l’habitatge.

 

 

 • Excel·lent aïllant tèrmic i el pitjor enemic del soroll exterior
  L’aire calent que es genera a l’interior de la cambra d’aire puja a causa de la seva baixa densitat respecte a la de l’aire fred. Està circulació d’aire provoca que la calor absorbida pel mur interior de l’habitatge sigui considerablement menor.D’altra banda les façanes ventilades són una gran barrera acústica que milloren notablement la sensació de confort a l’interior.

 

A SAATE tenim una àmplia experiència instal·lant aquest tipus d’aïllant ja que ho hem aplicat en diverses obres per tota Catalunya. Si necessita més informació sobre aquest aïllant no dubti en contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina de contacte

QUÈ ÉS UNA FAÇANA VENTILADA?

QUÈ ÉS UNA FAÇANA VENTILADA?

¿QUÈ ÉS UNA FAÇANA VENTILADA?

 

Una façana ventilada és un sistema constructiu l’objectiu principal del qual consisteix a aïllar tèrmica i acústicament un habitatge o edifici per l’exterior, mitjançant un revestiment separat del mur de suport que permet la circulació de l’aire en el seu interior.  

Aquest sistema de recobriment de façanes és sense cap dubte el més eficient energèticament que existeix en l’actualitat.

 

ELEMENTS QUE COMPONEN UNA FAÇANA VENTILADA

 

1.- MURO DE SOPORTE

 

És el tancament de l’edifici a partir del qual es col·locaran els diferents materials que formen la façana ventilada. Aquest mur haurà de suportar tant el pes de la façana ventilada com els diferents esforços als que es veurà sotmès pels agents externs.

Sección Fachada Ventilada

Els murs són generalment de maó, formigó o fusta, encara que també existeixen d’altres materials.

 

2.- SUBESTRUCTURA

 

És el sistema d’ancoratge en el qual aniran fixades les plaques de revestiment. Està formada bàsicament per mènsules de sustentació (cargolades al forjat), mènsules de retenció (cargolades al mur de suport) i perfils d’alumini.  

 

3.- CAPA D’AÏLLANT

 

Formades per panells d’aïllament tèrmic i acústic fixats al mur de suport mitjançant espigons. Generalment estan fabricats amb llanes de roca i llanes minerals. Aquesta capa és contínua per tota la façana i evita els ponts tèrmics.

 

4.- CAMBRA D’AIRE

 

Aquesta cambra és fruit de la separació existent entre l’aïllament tèrmic i el revestiment extern. Gràcies a ella es genera una circulació d’aire (efecte xemeneia) que permet un ambient fresc i sec en el seu interior. A més facilita la transpirabilitat i l’evacuació del vapor d’aigua que es genera a l’interior de l’habitatge, la qual cosa evita la condensació i l’aparició d’humitats

 

5.- REVESTIMENT EXTERIOR

 

És la cara exposada de la façana i per tant, allò que veiem quan mirem un habitatge o edifici. Està compost per plaques de diferents materials com a gres porcelànic, gres extrusionat, fibrociment o pedra natural entre altres. Tots ells dissenyats específicament per a ser resistents al pas del temps.

 

PER QUÈ ÉS LA SOLUCIÓ MÉS EFICIENT?

 

 • És un sistema d’aïllament tèrmic continu per l’exterior que elimina els ponts tèrmics.
 • Diferents barreres per a les ones sonores que eviten el soroll a l’interior.
 • Gran part de la radiació solar és reflectida pel revestiment.
 • Circulació d’aire per mitjà de la cambra que elimina l’aire calent
 • Evita condensacions per la gran transpirabilitat que ofereix.
 • Fàcil evacuació del vapor d’aigua que es genera a l’interior.

 

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS REVESTIMENTS PER A FAÇANES VENTILADES?

 

Actualment existeixen infinitat de revestiments que permeten cobrir totes les exigències del mercat. De totes formes, la nostra experiència ens permet destacar aquells que millor resultat ens han donat al llarg de tots aquests anys.

 

 • Fibrociment : És un material compost per ciment, fibres orgàniques com la cel·lulosa, minerals i aigua.
 • Gres porcelànic: És un ceràmica vitrificada que s’aconsegueix mitjançant el premsat de diferents materials naturals com l’argila o la sorra i cuits en forns a temperatures per sobre dels 1000 °C.
 • Gres extrusionat: Pasta dura que s’aconsegueix mitjançant el premsat de ceràmiques.
 • Panell HPL: Es compon bàsicament de fibres de fusta i resines termoestables unides entre si a alta temperatura i pressió.
 • Pedra natural: Revestiment de pedres naturals com el marbre o la pissarra.
 • Pedra sinteritzada: Aspecte similar a la pedra natural però encara més uniforme que s’obté del premsat de minerals com el quars, el feldespat i el sílice i òxids naturals.

A SAATE tenim una àmplia experiència instal·lant aquest tipus d’aïllant ja que ho hem aplicat en diverses obres per tota Catalunya. Si necessita més informació sobre aquest aïllant no dubti en contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina de contacte