93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@

Descripció del sistema

Una casa passiva és una casa construïda amb l’optimització de recursos com a ideal central, aquesta optimització s’aconsegueix mitjançant diferents tècniques passives, alguns exemples d’aquest tipus de tècniques són: la correcta orientació respecte al sol, una ventilació eficient amb recuperació de calor, o posar un excel·lent aïllament per l’exterior. Tots els components estan òptimament ajustats entre si, es poden treballar ràpid i fàcilment i són resistents a la corrosió atmosfèrica i robustos durant dècades. Això fa que no només la temperatura interior es conservi permanentment, sinó també l’aspecte extern del seu habitatge.

Les 5 tècniques imprescindibles de la casa passiva

 

1 – Súper aïllament

Un molt bon aïllament tèrmic per l’exterior de l’envoltant és una de les mesures imprescindibles per aconseguir reduir el consum d’energia d’un habitatge. Aquest tipus d’aïllament és beneficiós tant a l’hivern com a l’estiu i s’aplica en tota l’envoltant de l’habitatge: les parets exteriors, la coberta, la solera, etc. Depenent del clima s’ha de calcular el gruix de l’aïllament tèrmic, a continuació tenim uns valors orientatius per a dues ciutats:

  • Girona: 25cm (tancaments verticals) – 25cm (coberta) – 25cm (solera)
  • Barcelona: 15cm (tancaments verticals) – 10cm (coberta) – 1 cm (solera)

El súper aïllament més utilitzat a les cases passives és el SATE, pot trobar més informació sobre aquest sistema en el nostre apartat SATE.

 

2 – Finestres i portes eficients

Les fusteries són les zones més febles de l’envoltant i s’ha de tenir especial cura amb el tipus de material emprat per a aquestes, sent la fusteria de fusta la més aconsellable. Hi ha molts fabricants especialitzats en aquest tipus de productes que els assessoraran i els donaran una solució adequada a les seves necessitats. Per exemple l’empresa Iscletec, pel que fa als vidres elegits, els més utilitzats són de doble o triple vidre farcits d’un gas inert.

 

3 – Eliminació de ponts tèrmics

Un pont tèrmic és una zona puntual o lineal, de l’envoltant d’un edifici, en què es transmet més fàcilment la calor que a les zones limítrofes, a causa d’una variació de la resistència tèrmica. Els ponts tèrmics es generen a causa d’un canvi de la seva composició, perquè es troben diferents plans o diferents elements constructius. Els ponts tèrmics es donen tant en els elements generals com parets o sostres com en les cantonades, eixos, juntes, etc. En aquestes zones, les temperatures solen ser inferiors a les de la resta de l’envoltant, podent provocar l’aparició de diferents patologies. Per eliminar els ponts tèrmics hi ha una sèrie de mesures a aplicar:

  • Aïllament continu per l’exterior sense interrupcions.
  • Tenir cura de les unions entre diferents tipus de material a la capa d’aïllament.

 

4 – Evitar filtracions d’aire

Tradicionalment, les finestres, buits o esquerdes han estat una font de filtracions d’aire, creant corrents d’aire que incomodaven d’una forma important a l’usuari, eliminant d’aquesta manera el nivell de confort de l’habitatge. A les cases passives es planifica la construcció tenint en compte la línia d’hermeticitat, s’estudien tots els possibles punts on poden haver filtracions i s’eliminen mitjançant làmines estanques o altres productes que garanteixen l’hermeticitat de l’habitatge.

 

5 – Aire fresc i recuperació de calor

La renovació de l’aire interior dels habitatges mitjançant l’aportació d’aire fresc de l’exterior és un factor clau a tenir en compte per aconseguir el màxim confort dins dels habitatges. A les cases passives s’aconsegueix a través de la ventilació mecànica amb maquinària d’última tecnologia que recull l’aire interior calefactat (a l’hivern) i aporta aire fresc, temperat mitjançant l’intercanviador de calor, perquè la renovació d’aire sigui el més eficient possible. Aquest aire fresc entra en l’ambient interior filtrat i en perfectes condicions higièniques.

Principals avantatges

La casa passiva ofereix els següents avantatges:

– Estalvi energètic.
– Menys contaminació.
– Alt nivell de confort a l’interior de l’habitatge.
– Prevenció de la condensació.
– Efecte refrescant a l’estiu.
– Sota consum de calefacció a l’hivern.
– Disminució de l’ús de l’aire condicionat.
– Fàcil manteniment.
– Màxima qualitat en el global de la construcció.